დამკვეთი:

სოციალური ფოტოგრაფიის კავკასიური ფონდი

პროექტის აღწერა:

საიტის მოცულობა – 20+ გვერდი. ერთენოვანი. დასრულდა ერთ თვეში