დამკვეთი:

ლომბარდული ტიპის საკრედიტო ორგანიზაცია INCREAD

პროექტის დახასიათება:

14 გვერდი. ორენოვანი. დასრულდა 1 თვეში.